top of page

KẾ HOẠCH CỦA BRAXTON ĐỂ BIẾN BẮC CAROLINA TRỞ THÀNH TIỂU BANG SỐ 1 CHO DOANH NGHIỆP  CÔNG NHÂN

Bắc Carolina phải là tiểu bang số 1 về kinh doanh công nhân. Với tư cách là Ủy viên Lao động tiếp theo, tôi sẽ hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp lao động ở Bắc Carolina bằng cách:

Hãy bỏ phiếu cho Braxton trên toàn tiểu bang vào ngày 5 tháng 11 năm 2024.

bottom of page