top of page

Muốn có một bảng hiệu sân?

Hãy thể hiện sự ủng hộ của bạn và truyền bá thông tin về cuộc bầu cử sắp tới bằng cách trưng bày một tấm biển!

IMG_2602_edited.jpg

Thank you for your support! A sign will be delivered to you as soon as possible.

Ngày bầu cử ở Charlotte là vào ngày 26 tháng 7 năm 2022
Bỏ phiếu sớm ngày 7 tháng 7 - ngày 23 tháng 7

bottom of page