top of page
website - english copy.png

DÂN CHỦ
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

  • Website Update_facebook icon
  • instagram icon
  • twitter icon
  • threads icon
  • Medium icon

cho ỦY VIÊN LAO ĐỘNG NC

"Bắc Carolina là tiểu bang tốt nhất trên toàn quốc

để chạy kinh doanh và Tôi muốn đảm bảo trạng thái của chúng tôi là tiểu bang số 1 về kinh doanhvà công nhân."

x trong suốt.png

BRAXTON WINSTON
ỦY VIÊN NC LAO ĐỘNG

BỎ PHIẾU CHO BRAXTON TOÀN BANG VÀO NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 2024.
endorsement 4.19.24.png

đóng góp

Mọi đóng góp sẽ giúp chiến dịch của chúng tôi tiếp cận được nhiều cử tri hơn và biến Bắc Carolina trở thành tiểu bang số 1 về kinh doanh công nhân.

bottom of page